Regulamin

KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLANDIA.PL

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy Przedszkolandia.pl/Przedszkole.edu.pl.


I. DEFINICJE:

 1. Usługodawca - Fundacja Firma Dla Każdego z siedzibą w Warszawie (00-660) przy ul. Lwowska 5/15 wpisana do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569410, NIP: 5252625624, REGON: 362170026.
 2. Platforma - platforma edukacyjna, na której Usługodawca zamieszcza treści związane edukacją dzieci do lat 6 i jest prowadzona na stronie https://przedszkolandia.pl i https://przedszkole.edu.pl
 3. Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy.
 4. Treści: materiały merytoryczne udostępniane na Platformie.
 5. Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
 6. Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści o tematyce edukacyjnej, informacyjnej, w tym treści o charakterze informacji handlowej tj. treści informacyjne o nowych artykułach umieszczanych na Portalu, jak również informacji o oferowanych aktualnie usługach i produktach Administratora.


II. ZASADY KORZYSTANIA: 

 1. Warunkiem korzystania z Platformy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 2. Platforma jest przeznaczona do korzystania przez Użytkowników w celach informacyjnych oraz w celach wyszukiwania przedszkoli, żłobków i informacji o wydarzeniach związanych z edukacją dzieci do lat 6.
 3. Korzystając z usług i treści dostępnych na Platformie Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Platforma jest dostępna w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych włączeń spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.
 5. Do korzystania z Platformy niezbędne jest spełnienie podstawowych wymagań określonych w pkt V niniejszego Regulaminu.
 6. Do prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności.


III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

 1. Dostęp do treści i materiałów zgromadzonych na Platformie.
 2. Udział w wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę na podstawie odrębnych Regulaminów.  
 3. W przypadku wyrażenia zgody – przesyłaniu Newslettera.


IV. ZAKRES UŻYTKOWANIA

 1. Platforma jest przeznaczona do wykorzystania w celach informacyjnych oraz w celach wyszukiwania przedszkoli, żłobków i informacji o wydarzeniach związanych z edukacją dzieci do lat 6.
 2. Dostęp do treści i materiałów zamieszczonych na Platformie jest bezpłatny.
 3. Korzystanie z dostępu do Platformy, materiałów i innych usług dostępnych na Platformie jest dobrowolne.
 4. Platforma może być używana jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w, Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także: 
 1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 1. Użytkownik może korzystać z Platformy oraz zamieszczonych w niej materiałów z zastrzeżeniem, że Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania Platformy oraz towarzyszącej dokumentacji.
 2. Zabronione jest publikowanie na Platformie jakichkolwiek treści i materiałów, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich w szczególności autorskie prawa majątkowe.
 3. Publikacja treści i materiałów może odbywać się wyłącznie za zgodą ich twórcy lub innego posiadacza tych praw.
 4. Treści zawarte na Portalu oraz ich części, w tym materiały pisemne, zdjęcia, grafika itp., korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 5. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą adres e-mail w formularzu zapisu na newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator jest zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera.


V. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Platformy niezbędne jest spełnienie co najmniej poniższych wymagań technicznych:
 1. dysponowanie komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych;
 2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
 3. posiadanie dostępu do witryn www za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron www;
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (w przypadku usługi Newsletter).
 1. Niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych powyżej może spowodować brak możliwości korzystania z Platformy.
 2. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych na podstawie Regulaminu wymaga używania publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu) co wiąże się dla Użytkownika z ryzykiem wystąpienia zagrożeń, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.


VI. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: 

 1. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, oraz zaakceptowały Regulamin;
 2. Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z przedmiotowej usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej.
 3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:
 1. na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, w szczególności poprzez użycie przycisku „wypisz” znajdującego się w stopce każdego Newslettera; 
 2. w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków określonych w Regulaminie. 
 1. Administrator może w każdej chwili zamknąć Portal, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
 2. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i Portalów internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych jest Użytkowników jest Fundacja Firma Dla Każdego z siedzibą w Warszawie (00-079) przy ul. Krakowskie Przedmieście 79/300, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569410, NIP: 5252625624, REGON: 362170026.
 2. Wszelkie informacje i zasady ochrony danych osobowych (w tym podstawy przetwarzania danych osobowych) Użytkowników są opisane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://przedszkolandia.dev.houston.pl/.


VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
 2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych,
 3. za brak możliwości skorzystania z Platformy spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w punkcie V niniejszego Regulaminu.


IX. REKLAMACJA

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w sprawach dotyczących dostępu do Platformy oraz innych usług.
 2. Wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem platformy można zgłosić na adres kontakt@przedszkole.edu.pl
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę Platformy.
 4. Usługodawca nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na platformie spełnią oczekiwania i wymagania Użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na urządzeniu Użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem operacyjnym, na którym jest używany. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Użytkownika poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zapisy niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie w każdym czasie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi były jak najmniej uciążliwe dla użytkownika.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.