Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

I. DEFINICJE i SKRÓTY:

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu https://przedszkolandia.pl/ https://przedszkole.edu.pl oraz gość odwiedzający ww. stronę internetową.
 3. Portal Przedszkolandia.pl/przedszkole.edu.pl – platforma edukacyjna działająca pod adresem https://przedszkolandia.pl i https://przedszkole.edu.pl.


II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Firma Dla Każdego z siedzibą w Warszawie (00-079) przy ul. Krakowskie Przedmieście 79/300, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569410, NIP: 5252625624, REGON: 362170026.
 2. Administrator dokłada dba, aby prawa Użytkowników były odpowiednio chronione, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


III. CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane telefonicznie lub za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@przedszkole.edu.pl lub za pomocą formularza kontaktowego. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit a i f RODO do czasu udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje pytania lub maksymalnie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. wysyłki newslettera. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a tj. zgody najpóźniej do momentu jej wycofania,
 3. ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń i/ lub obrony przez roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń,
 4. podjęcia działań integracyjnych i wizerunkowych na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu, wydarzenia, akcji i ewentualnie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody, także po zakończeniu akcji,
 5. związanym z technologią cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody. Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki/urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,
 6. dostosowania zawartości stron internetowych platformy do preferencji Użytkownika oraz poprawy jakości przeglądania na postawie art. 6 ust 1 lit f RODO najpóźniej do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. oceny wykorzystania strony i ulepszenia witryny na postawie art. 6 ust 1 lit f RODO najpóźniej do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. W każdym przypadku, gdy prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji danej czynności. Twoja zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.


IV. ODBIORCY DANYCH

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:

 1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
 2. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 3. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.


V. DZIENNIKI SERWERÓW:

Informacjami gromadzonymi i przechowywanymi automatycznie w trakcie zwykłego korzystania z witryny są typowe dane dzienników serwerów. Dane takie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, ani nie zawierają żadnych informacji o charakterze osobowym. Dane dzienników serwerów są wykorzystywane do celów statystycznych oraz pomiaru aktywności w witrynie dla dobra użytkowników serwisu. Dane te mogą być przekazywane innym odbiorcom w celach analizy lub udostępniania i udoskonalania niniejszej witryny i naszych usług.


VI. ZBIERANE INFORMACJE:

 1. Zbieramy informacje podane przez Ciebie dobrowolnie, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Możemy zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. W niektórych wypadkach, możemy zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z Twoim adresem e-mail. W takim wypadku Twój adres e-mail pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość w formularzu kontaktowym itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.


VII. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Prawo do wycofania zgody
  W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do wycofania jej w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Prawo dostępu do danych
  W każdej chwili możesz zażądać od Administratora informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.
 3. Prawo do udostępnienia i przenoszenia danych
  Gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zgody, zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, masz prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy to jedynie danych nam dostarczonych. Masz prawo do żądania przesłania kopii Twoich danych innemu podmiotowi.
 4. Prawo do sprostowania danych
  Masz prawo do poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne oraz do uzupełnienia niekompletnych danych.
 5. Prawo do usunięcia danych
  Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych zostanie przez nad niezwłocznie zrealizowane chyba, że Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie mógł zrealizować Twojego żądania.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Prawo to może zostać zrealizowane jeśli:
  - kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  - administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  - gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
  Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 8. Skarga do organu nadzorczego
  Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


VIII. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookies. Dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie strony. Podstawą prawną do zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO, tj. Twoja zgoda.


Zarządzanie plikami cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

IX. KONTAKT

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail kontakt@przedszkole.edu.pl

X. AKTUALIZACJA

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą one obowiązywały.